Prefects

THE LAIDLAW MEMORIAL SCHOOL AND JUNIOR COLLEGE, KETTI

PREFECTS INVESTITURE 2nd June 2018

HEAD BOY


SANJAY  D S


HEAD GIRL


VIDHYALAKSHMI  K K


DEPUTY HEAD BOY


KONGBRAILATPAM GAUTHAM SHARMA   A


DEPUTY HEAD GIRL  


SARAH ROMELA SUARES
        


HOUSE CAPTAINS   
COCKBURN


VISHAL   G R  

 
MADHUMITHA  V


HAMILTON    


RAJA CHIDAMBARAM  J   


ANNA GRACE RAJU 


LAIDLAW    


PONSARAN P R       


SOUNDHARYA  R


PLUMMER    
 

SHRIYAS  S 

PAVARIDHDHU S


SPORTS PREFECT  


VIGASH G R    


SUBIKSHA VARSA    E


   CULTURAL PREFECT  


SHRI HARI  K R    


NEHA ASHIKA   M       


INTERNATIONALISM PREFECT  


SHARVESH R    


SAMYUKTHA PREETHI D


     EDITORIAL PREFECT  


YAMIN NATHER S    


SAMVARTHANA M